ЦО Градац

 

ЦРКВА СВ. ПЕТРА И ПАВЛА У БИНИЋИМА

 

Crkva u Binicu 1Пространо подручје села Бинићи налази ceна серпентинском платоу изнад манастира Градац. У засеоку Ржана, на надморској висини од око 1000 м, y близини сеоског гробља, лоцирана je црква посвећена св. апостолима Петру и Павлу. Као што je већ наглашено, основа ове цркве je идентична са основом цркве y Коритнику. Чак je и по димензијама готово подударна. Једино je другачији распоред прозора и ниша. Врата ceналазе на западном зиду, a светлост продире кроз један прозор на источном и један на јужном зиду. Има седам ниша од којих су највеће оне две у проскомидији и ђаконикону. Покривена je полуобличастим сводом, над којим je кровни покривач од камених плоча. Зидана je од ломљеног камена кречњака и тесане сиге. На западном зиду налази ce настрешица коју придржавају четири профилисане конзоле од сиге. Народно предање ову цркву приписује Грцима.Митропоилт Михаило наводи да je црква озидана „у старо време”. У овој цркви живопис je сачуван y фрагментима. Међу очуваним фреско површинама истичесe представа „Богородице Оранте” yконхи нише која има улогу апсиде.Богородица je дата y уобичајеној представи са попрсјем Исуса Христа y медаљону. Раширених руку, достојанственог става и смиреног погледа, обучена je y зелену хаљину са тамноцрвеним мафорионом. Натпис исписан je белом бојом. Инкарнат je изведен жутим и тамнимBinice, crkva 1 окером, при чему су сенке и осветљења потенцирани потезима црне и беле боје. Ореол Христа и Богородице оивичени су белим рубом, a испуњени жутом бојом. Христос y жутој хаљини и зеленкастоцрвеном химатиону десном руком благосиља, a  yлевој држи књигу. Инкарнат je нешто светлији. Фреска je рађена на жутој и плавој позадини.Цртеж jeдоста тврд и опор, aколористичка скала оскудна.Наивно схваћено и рустицизирано, ово сликарство указује на оно наше ликовно наслеђе из половине XVII века које je нагло почело да губи стваралачка обележја и да прима ретардационе и изразито занатске особености.