ЦО Трнава

crkva-svete-paraskevegolija1

Crkva u Trnavi, nova

Crkva u Trnavi-stara1

Crkva u Trnavi-nova

ЦРКВА СВ. ИЛИЈЕ У БОРОВИЋИМА

 

Међу свим црквама тог краја особито ceистиче ова својом веома солидном градњом. Налази ce y засеоку Ивање, на сеоском гробљу, постављеном на платоу испод саме Бисер воде. Никавих писаних података нема који би нешто говорили о прошлости овог села и цркве, нити ce то село под овим именом спомиње yбило којем писаном средњовековном извору. Међутим, црква jeвећ одавно у литератури означена као врло стара грађевина, мада ничим то није документ Crkva u Ivanjuградње и архитектонском решењу упућује на закључак да jeграђена крајем XVI или y првој половини XVII века, када cey овим крајевима осећа обнова градитељске и сликарске делатности. Живопис није очуван товано. По свом спољном изгледу, начину Једнобродна jeграђевина са полукружном олтарском апсидом на истоку и припратом на западној страни. И наос и нартекс засведени су полуобличастимсводом, a апсида полукалотом. На граници олтарског простора и наоса налазе ce два пиластра који носе ојачавајући лук свода. Цела црква зидана je од тесане сиге. Извесни допрозорници израђени су од средњовековних надгробних плоча на којима су уочљиви врло занимљиви украсни мотиви. Поред уобичајених цик цак линија, карактеристични су мотиви розете са крстом и без крста, затим представе мачева и, најзад, једна стилизована човечија глава. Падају у очи извесне сродности ових мотива са орнаментима којима су украшени босанско-херцеговачки надгробни споменици, познати под именом стећци! У под цркве уграђен je известан број надгробних плоча или њихових фрагмената са сличном орнаментиком. Ово потврђује чињеницу да ce y близини цркве налазила средњовековна некропола, чији су споменици обилно искоришћени и употребљени приликом градње цркве. Унутрашњост храма јe врло разуђена. Има 7 нишазнатних димензија: четири y припрати и три yнаосу, односно олтарском простору. Улаз ceналази на западној страни. Три прозора yвиду пушкарница (два на јужном зиду и један на апсиди) обезбеђују довољно светлости y цркви. Четврти отвор који ce налази изнад улазних врата обликован je y виду крста. На западној фасади потављена je настрешица коју носе конзоле од сиге. Посматрана споља, грађевина не оставља утисак особите солидности при грађењу, као што je то случај кад ce уђе унутра. Унутрашњи простори су врло складно организовани.

 

,,Јер обично се мисли да су богати они који имају кола, и куће, и зграде, и телевизоре, али то ће све пропасти и нестати. Једино ће остати оно што је светиња живота, а светиња живота је човек, дете”.
Епископ захумско-херцеговачки Григорије

 

Дете